Monthly Archives: Listopad 2014

Informacja w sprawie wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę

W dniu 26.11.2014r. pracownicy otrzymają wypowiedzenia zmieniające umowę o pracę. W związku z powyższym informujemy wszystkich członków jak mogą postępować wobec wypowiedzenia warunków pracy i płacy w zakresie węgla emeryckiego:

W sytuacji otrzymania takiego wypowiedzenia należy:

  1. Wpisać tylko datę jego otrzymania i podpisać jego odbiór
  2. Nie dokonywać innych wpisów, uwag czy adnotacji typu „nie zgadzam się” czy „nie przyjmuję”

Złożenie podpisu potwierdza otrzymanie pisma o wypowiedzeniu i nie stanowi zgody na nowe warunki pracy i płacy.

Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownik ma trzy możliwości dalszego postępowania:

  1. Nie podejmować żadnych działań akceptując otrzymane wypowiedzenie.
  2. Do połowy okresu wypowiedzenia tj. do 15 stycznia 2015 złożyć na piśmie oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy. W takim przypadku umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.
  3. Złożenia odwołania do sądu pracy w terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia. Wzór pozwu do Sądu Pracy przygotowany przez kancelarię prawną jest do pobrania w siedzibie Związku. Pozew zostanie wysłany przez Związek listem poleconym do właściwego sądu . Koszty wysyłki pokrywa Związek. Z otrzymaną odpowiedzią sądu należy zgłosić się do biura Związku.

Informacja dotycząca uprawnienia do bezpłatnego węgla po przejściu na emeryturę lub rentę

W nawiązaniu do „Notatki ze spotkania Premier E. Kopacz i Wicepremiera, Ministra Gospodarki J. Piechocińskiego z przedstawicielami central związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. w dniu 18 listopada 2014 roku” informujemy, iż w naszej ocenie po raz kolejny mamy do czynienia z działaniami doraźnymi, a ciągle brak konkretnych propozycji rozwiązań systemowych dla polskiego górnictwa. Oświadczenie dotyczące braku zagrożenia dla wypłacenia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w nieokreślonej „Notatce” przyszłości traktujemy tylko i wyłącznie, jako kolejne przygaszenie pożaru. Jeśli nie dojdzie do rozwiązań systemowych, to nasi przedstawiciele w sprawie każdej kolejnej wypłaty będą musieli prowadzić akcje protestacyjne i spotykać z przedstawicielami polskiego Rządu, co byłoby sytuacją, co najmniej kuriozalną. Kiedy w końcu zostaną opracowane oraz wdrożone metody i narzędzia prawno-administracyjne związane ze skutecznym zablokowaniem importu węgla do Polski czy też „przymuszeniem” polskich elektrowni, elektrociepłowni czy innych odbiorców do kupowania krajowego węgla zamiast zagranicznego? Jedynie zapewniony zbyt może doprowadzić do odzyskania i zachowania płynności finansowej stojących w dniu dzisiejszym w obliczu bankructwa krajowych producentów węgla a górnicy postrzegani będą, jako szantażyści, którym chodzi tylko i wyłącznie o środki finansowe na najbliższą wypłatę. Argumenty przedstawicieli Rządu dotyczące braku prawnych możliwości wprowadzenia embarga lub ceł na węgiel zza wschodniej zagranicy nie trafiają do załóg górniczych i oby tylko Rząd RP nie bronił się przed wprowadzeniem embarga przestrzeganiem praw wolnego rynku. W ten rynek już dawno wkroczyła polityka. Jedni tracą, inni zyskują. Póki, co tymi, którzy tracą są przede wszystkim polscy górnicy, a ratowanie branży poprzez redukcję świadczeń pracowniczych prowadzić będzie z całą pewnością do eskalacji protestów w coraz drastyczniejszej formie.

W nawiązaniu do planowanego przez Pracodawcę dokonania wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę, to jest wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy w trybie art. 42 kodeksu pracy w części dotyczącej uprawnienia do bezpłatnego węgla poprzez likwidacje po przejściu na emeryturę lub rentę przysługującego każdemu pracownikowi prawa do bezpłatnego węgla prosimy członków Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz zainteresowanych naszą pomocą pracowników niezrzeszonych o natychmiastowe skontaktowanie się z siedzibą Związku po otrzymaniu wypowiedzenia celem uzyskania informacji oraz wzorów dokumentów niezbędnych do ewentualnego odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy. Zwłoka może skutkować niedotrzymaniem 7 dniowego liczonego od następnego dnia po otrzymaniu wypowiedzenia terminu złożenia odwołania do właściwego sądu.

Zapewniamy pomoc renomowanej kancelarii prawnej.

Komunikat Sztabu Protestacyjno – Strajkowego

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. po wysłuchaniu informacji przekazanej przez Prezesa Zarządu KW S.A. Mirosława Tarasa z wizyty w ministerstwach skarbu oraz gospodarki oświadcza, że nadal oczekuje przybycia upełnomocnionego przedstawiciela rządu, który podejmie rozmowy zmierzające do rozwiązania tragicznej sytuacji finansowej Kompanii Węglowej S.A. Ustny przekaz Prezesa Zarządu nie stanowi wiarygodnej podstawy do zmiany stanowiska strony społecznej. Zapowiedź spotkania w dniu 18 listopada br. w ramach zespołu międzyresortowego oceniamy jako element gry wyborczej, odwlekający problem poza termin wyborów samorządowych. Odcinając się od takiej kalkulacji strony rządowej, apelujemy w duchu dialogu o pilne podjęcie rozmów przez przedstawiciela rządu w siedzibie Kompanii Węglowej S.A. w dniu 14 listopada 2014 roku.